ਲੇਬਲ: ਮਾਹਰ ਮਸ਼ਵਰਾ

ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਜਲਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ!

ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਜਲਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ!

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਛਿੜਕਾਅ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਛਿੜਕਾਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ...